Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@yiquna.com

http://yiquna.com

Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết Hội đồng quản trị và Bộ phận đại diện vốn nhà nước năm 2019

Ngày 18/12/2019 tại trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE), số 7A Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị và Bộ phận Đại diện vốn nhà nước tại MIE đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019.

Tham dự hội nghị gồm các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự và Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại MIE.

Tại hội nghị đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Phụ trách Bộ phận Đại diện phần vốn nhà nước trình bày Dự thảo Báo cáo Hội dồng quản trị năm 2019 và định hướng công tác năm 2020.

Các thành viên dự họp đã đóng góp, trao đổi ý kiến về nội dung Dự thảo Báo cáo.

 Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Hội đồng quản trị sẽ tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo để xây dựng các nghị quyết chuyên đề cho công tác lãnh đạo quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Đồng thời làm cơ sở xây dựng báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 ( Một số hình ảnh của hội nghị)

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phụ trách bộ phận đại diện vốn Nhà nước,

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chị đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí dự họp biểu quyết tại Hội nghị

Quang cảnh tại Hội nghị